Still til valg til menighetsrådet og fellesråd i menighetene i Tysvær.


Vil du ha et utfordrende verv i en lokalkirke med stor aktivitet og mange drømmer?

Still til valg til menighetsrådet og fellesråd i menighetene i Tysvær.

 

Våre tre menigheter ønsker at kirken skal være et møtested hvor det er plass til liv og tro, der hver enkelt blir sett og får tillit. Et sted med rom for både latter og tårer, kreativitet og alvor. Stillhet og undring med rom for samtaler om livets ulike faser. 

Her finner du en aktiv stab med prester, diakon, ungdomsdiakon, kateket, menighetspedagoger, organister, kirketjenere, renholdere, kirkegårdsarbeidere, administrasjonssekretær og kirkeverge.


Arbeidet vårt er mangfoldig. Hver søndag er der gudstjeneste i minst en av kirkene våre.

På ukedagene er der aktiviteter for alle generasjoner. Vårt barne- og ungdomsarbeider spenner fra baby sang til ungdomsklubber. Omsorgstjenesten vår: diakonien, er alt fra den hverdagslige omsorgen til internasjonalt engasjement for klimarettferd og nedkjemping av fattigdom. 

Den norske kirke i Tysvær forvalter en rik kulturarv, som blant annet består av fem kirkebygg som er viktige kulturbygg i kommunen. Forvaltningen omfatter også ansvar for fire gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse. 

Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg!
Her finner du både informasjon om hva det vil si å være valgt inn i menighetsrådet og kirkelig fellesråd. Som medlem i menighetsrådet har du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.
Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Bli med!

Hva er fellesrådsvalg? Og hva gjør kirkelig fellesråd?
Valg til menighetsråd innebærer også indirekte valg til kirkelig fellesråd. Det er ett kirkelig fellesråd i hver kommune. Hvert menighetsråd i Tysvær velger to representanter til kirkelig fellesråd. 
Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene og de utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. I tillegg skal fellesrådet fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i kommunen.

Fellesrådet har ansvar for kirkebygg og gravplasser, og arbeidsgiveransvar for 18 fast ansatte, vikarer og sesongarbeidere.

Derfor bør du stille til valg til menighetsrådet

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv


Vil du vite mer om vårt arbeid ute i den enkelte menighet les mer på: www.tysvaerkirken.no

Tilbake